1984, сентябрь. Минск. Контакт 3-го рода

…У верасні 1984 года трынаццацігадовую мінчанку Святлану (прозвішча не называю па просьбе бацькоў і яе самой), па яе словах, “наведалі” тры істоты ў чалавечым абліччы, якія “свяціліся святлом салатавага колеру”. “Госці” нічога не гаварылі, але Святлана, тым не менш, зразумела, што яны пытаюць, ці верыць яна ў прышэльцаў з іншага свету. Дзяўчынка нейкім чынам, хутчэй за ўсё ў думках, адказвала: веру. Пасля гэтага, па сведчанню Святланы, нейкая незразумелая сіла “перадвінула” яе амаль ушчыльную да іншапланецян. Рука міжволі паднялася і апусцілася на плячо аднаго з іх. Потым наступіў правал у памяці. Апрытомнела Святлана ў другім канцы пакоя ў паўляжачым становішчы.

Усё гэта можна было б, безумоўна, “спісаць” на фантазію. Але вось што пасля скрупулёзных даследаванняў выявіла К. Агеенкава.

У дзяўчынкі, якая, што вельмі важна, не мае ніякіх адхіленняў у псіхіцы, пасля “кантакту” рэзка палепшылася памяць (нават вялікі марш яна вывучвала пасля 2 – 3-х прачытанняў). Ёй захацелася (а потым увайшло у прывычку) спаць без падушкі і коўдры на цвёрдай пасцелі, да таго ж з адкрытай у любую пару года форткай. Адчуваючы, што не спіць, яна магла бачыць сны, прытым з “сюжэтам” па жаданню, прачынаючыся без будзільніка ў любы патрэбны час. Магла наогул не спаць па 2-3 сутак, застаючыся пры гэтам бадзёрай і поўнай сіл. Выявіла ў сябе гіпнатычныя здольнасці і дэманстравала іх сябрам. Забылася на хваробу серца, з-за якой была вызвалена ад фізкультуры, і была здольна пераносіць высокія нагрузкі.

І нарэшце, стала прадчуваць некаторыя падзеі, якія павінны былі з ёй здарыцца…

Можна ўспрыняць усё гэта па-рознаму. Але як быць, напрыклад, з выпадкам, што меў месца ў Мінску ў верасні 1984 года? Гадта ўжо красамоўна сведчыць ён на карысць таго, што кантакты (яўныя або тэлепатычныя) са “светлымі” ўдасканальваюць чалавека фізічна, разумова, духоўна.

...У адну з начэй трынаццацігадовая Святлана (прозвішча па просьбе бацькоў і яе самой не называю) раптам прачнулася. Прычым адчуванне такое, што “як быццам і не спала”. Зірнула на гадзіннік. 3.00. Паднялася, каб выйсці з пакоя. Нечакана ў акне ўспыхнула святло. Святлана ўбачыла: далёка над лесам “вісяць” тры авальныя прадметы салатавага колеру. Неўзабаве яны пачалі дрыжаць, потым ад іх як бы нешта аддзялілася. І тут... У пакоі апынуліся тры істоты ў чалавечым абліччы, якія свяціліся салатавым колерам.

Потым узнік правал у памяці. Апрытомнела Святлана ў другім канцы пакоя, напаўле-жачы. Адчула моцны тупы боль у дзвюх кропках ілба. Раніцай у яе моцна кружылася галава, трэсліся рукі...

Гэты выпадак у свой час грунтоўна даследавала і апісала вучоны сакратар рэспублі-канскага камітэта па энергаінфармацыйнаму абмену ў прыродзе Кацярына Агеенкава. Дык вось, спецыяльнае абследаванне паказала, што ў Святланы няма ніякіх адхілен-няў у псіхіцы. Затое пасля “кантакту” з’явілася іншае. У дзяўчынкі рэзка палепшылася памяць (нават вялікі верш яна завучвала пасля 2-3 прачытанняў. Стала спаць без падушкі і коўдры на цвёрдай пасцелі. Прычым у любое надвор’е – з адкрытай форткай. Адчуваючы, што не спіць, магла бачыць сны. І што характэрна, “сюжэты” іх цалкам падпарадкоўваліся яе жаданню. Двое-трое сутак магла наогул не спаць, захоўваючы пры гэтым бадзёрасць, яснасць думкі. Пачала прачынацца без будзільніка ў патрэбны час. Прыкладна праз год стала пісаць вершы, выявіла ў сябе здольнасць “усыпляць” людзей, што нават дэманстра-вала сваім сябрам. У раннім дзяцінстве Святлана перанесла хваробу сэрца і была вызвалена ад фізкультуры.

Пасля “кантакту” магла перанасіць нават высокія фізічныя нагрузкі. І нарэшце, паводле слоў дзяўчынкі, яна стала прадбачыць некаторыя падзеі, удзельніцай якіх яна бываае і будзе ў будучым.

***

Итак, случай, происшедший в Минске в сентябре 1984 года с девочкой тринадцати с половиной лет. Уже накануне контакта она почувствовала необычность своего состояния, а это, кстати, является весьма закономерным. Проснувшись ночью, она увидела за окном три овальных объекта, светящихся матовым светом, которые через несколько мгновений превратились в трех «инопланетян», также зеленоватых.

Они задали вопрос (причем девочка поняла вопрос, не слыша звука, голоса, что также весьма характерно для контактов): «Веришь ли ты в пришельцев из иного мира?» Она так же молча ответила: «Да». Далее следовало ее перемещение неизвестно каким образом, ее рука сама поднималась и дотрагивалась до руки одного «инопланетянина», затем она потеряла сознание. В течение последующей недели девочка чувствовала себя плохо, у нее болела голова, подташнивало. Но все же и сейчас, по прошествии большого времени, ее не покидает чувство, что она «их» избранница. Первое время она хотела, чтобы «они» забрали ее с собой. Сразу же после контакта девочка почувствовала, что у нее возросли многие психологические и физические возможности.

Еще «информация к размышлению». Этот случай контакта произошел в момент большой геомагнитной бури и сильного возмущения земных токов. Во время феномена наблюдалась характерная динамика геомагнитных составляющих. Внешность одного из запомнившихся девочке «инопланетян» совпала с выявленным мною, как психологом, образом «идеального Я», даже в деталях его лицо было похоже на... девочку-контактера.

***

ОТЧЕТ о проделанной работе по исследованию аномального явления по сообщению очевидца АЯ Светланы С. (Минск, 1988 г.)

Исполнители:

кандидат психологических наук Агеенкова Екатерина Кузьминична
кандидат химических наук Куликов Владимир Иванович.

Введение

Проблема множественности обитаемых миров во вселенной особенно волнует человечество в последние десятилетия. За это же время возросло и количество случаев наблюдения неопознанных летающих объектов, часто определяемых как инопланетные корабли, и «контактов» с обитателями этих летательных аппаратов.

Появилось также и множество разноречивых трактовок этих аномальных явлений (АЯ). В открытой печати наиболее часто контакты объясняются наличием психических заболеваний у «контактеров», нарочитой их ложью, а также склонность населения к созданию вымыслов, легенд и быличек.

Мы полагаем, что, даже при наличии психического заболевания, голая констатация оного и отказ от исследования этого явления неправомерны.

Феномен «контактов» заключается в необычности их условий и сходстве, в целом, полученной информации от «инопланетян» в различных регионах мира.

Познание этого феномена поможет углубить наши знания о строении мира, о человеке и его сознании, о механизмах усвоения и переработки информации. В случае реальности внеземных контактов, полученные знания помогут выйти человечеству на общение с инопланетным разумом.

I. Материалы и методы исследования.

Исследование АЯ было предпринято на основании письма члена комиссии по АЯ Л.Б. Петухова:

Руководителю Минской секции по биоэнергетике Т. Куликову В.И.

II. 0068 от 13.07.87 г.

Уважаемый Владимир Иванович!

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью, направляю Вам для расследования копию письма С., а также «Временные методические указания по первичной обработке и хранению информации о наблюдениях и проявлениях АЯ» и «Методические указания по организации работы с письмами корреспондентов КАЯ и подготовке отчетов по исследованиям аномальных явлений в окружающей среде».

В связи с изложенным, прошу Вас провести расследование сообщения С. и выслать по его окончанию в адрес Комиссии по АЯ 2 экз. отчета, даже в том случае, если сообщение окажется ложным. Методика подготовки отчета изложена в прилагаемых «Методических указаниях...»

Приложение: упомянутое по тексту в 1 экз.

С уважением Член Комиссии по АЯ Руководитель группы сбора информации от населения (подпись) А.Б. Петухов.

К письму прилагалась копия письма Светланы С. очевидицы АЯ:

«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я прочла в газете «Труд» статью «Ровно в 4:10».

В 1984 году, в сентябре в одну из ночей я наблюдала более подробные явления. Какого числа это было, я уже не помню, но знаю точно, что со среды на четверг. Так как уроки труда у нас по четвергам. А на трудах в школе я и рассказывала о случившемся подруге. Явления похожи на описанные в статье.

Прошу мне поверить. До вашей статьи я многим рассказывала о случившемся со мной. Мне никто не верил, родители смеялись, но после вашей статьи заинтересовались и посоветовали написать вам. Конечно, лучше бы я сама рассказала о том, что случилось.

Я живу в новом микрорайоне, на последнем 8-м этаже. Из моего окна виден лес.

Начинаю свой рассказ.

В одну из ночей я встала (около 3 часов) ночью. Мне понадобилось выйти из комнаты. В комнате я сплю одна, всегда закрываю дверь. Я встала и подошла к дверям.

Вдруг комната осветилась вспышкой белого света. Я подумала, это фонари машины на улице. Я посмотрела на стену и обвела комнату взглядом. И вдруг я замерла, увидев за окном два зеленоватых овала. Я замерла, но почему-то не испугалась. Пятна начали дрожать, и от них отделилось что-то непонятное. Внезапно моя комната осветилась салатовым светом. Передо мною стояли существа в образе людей, вернее, они стояли не на полу, а на воздухе. И в этот момент я не испугалась. Мне показалось, что я сплю, и я сильно закрыла и вновь открыла глаза, но они не пропали. Я поняла, что все происходит наяву. Но вот что было в них удивительное. Они были полупрозрачные. Но тех органов, что есть у человека, у них не было видно. Просто туманный воздушный объект.

Они не открывали рта, но мне казалось, что они меня спрашивают. Я отвечала, но не знаю как, но чувствовала, что они меня поняли.

Они, как я поняла, задали вопрос, верю ли я в посланцев другого мира. Я ответила, что верю. Потом я почувствовала, что не могу управлять собой, Моя рука поднялась сама и легла к одному их них на руку около локтя. Я стояла у двери, но вдруг очутилась с ними у окна. Эти существа светились и я видела все окружающее меня в комнате.

Что было потом я не помню. Я очутилась на полу у батареи, возле стенки. В голове я ощущала отрывистую боль. На ноги я встать не могла, и поэтому мне пришлось ползти. Я поползла к кровати и легла. Вокруг меня все кружилось. Я не смогла сказать и позвать кого-нибудь.

Утром мне было плохо. Я сразу перед шкалой рассказала то, что со мной случилось маме, но она не поверила и не выслушала меня.

Я всем подругам рассказывала то, что со мной было ночью. Рассказывала то, что помнила. Меня уверяли, что это сон или я уже не того. Но, прошу вас задуматься и найти такие факты что все было правдиво. Девочки меня напугали, что они могут меня убить, за то, что я рассказала всем.

На вторую ночь я спала крепко (без снов), но вдруг тело мое было полно сил, и у меня сами открылись глаза. Сон, крепкий сон, пропал, как будто его совсем и не было.

На этот раз я испугалась. Вдруг раздался негромкий звук, как бы режущий воздух. Я лежала тихо, взглянув в окно, я увидела прежнее темное, беззвездное небо. Я отвернулась к стене. Чувствовала себя хорошо; как вдруг меня скрутила боль во всем теле. Я не могла издать звука. Боль продолжалась не долго (секунд 20). Когда боль меня отпустила, то звука, который напоминал резанье воздуха, уж не было.

Я обратно все рассказала, но опять никто не поверил.

На третью ночь я вновь проснулась в 3-м часу ночи. На этот раз со мной ничего не произошло, я через полчаса заснула.

Остальные ночи я спала спокойно. Вот что было со мной в те ночи. Но после всего этого, я стала чаще смотреть в небо. Меня стали интересовать фантастические книги. Я поверила в существование других живых существ. Одно, что я думаю, что это не люди, но какие-то разумные существа, которые способны перевоплощаться в различные фигуры, что не доступно человеку и разговаривают они, наверное, чувствами. У нас за лесом расположена военная часть, может быть, они тоже видели что-нибудь.

Сразу мне не поверили и я плакала. Я решила забыть об этом, так как не видела поддержки со стороны, но ваша статья поддержала меня. Сама я здоровая и не лунатик. В том, что случилось со мной и в вашей статье очень схожие явления. Учусь в 7 "Б" классе, NN с. ш. г. Минска. Мне 14 лет.

До свидания".

При расследовании случая АЯ, описанного Светланой, кроме уточнения обстоятельств АЯ были использованы методы психологического тестирования: личностный опросник Айзенка, методика Кеттела PГ-16 (форма С), а также методика вызванной символической проекции Ассаджоли (ВСП).

Личностный опросник Айзенка (Блейхер В. М., Крук И. В., 1986) предназначен для измерения таких характеристик личности как экстраверсии-интроверсии (Е) и нейротизм (N). Оценка достоверности результатов тестирования определяется по шкале "лжи" (L). Экстраверсия-интроверсия обычно связывается со степенью возбуждения и торможения, превалирующей в центральной нервной системе, или их балансом. С ростом оценки по шкале Е уменьшается выраженность интравертированных черт личности и растет экстравертированность. Баланс этих черт будет наблюдаться при оценке 12 баллов.

Второй показатель личностного опросника Айзенка нейротизм (N) близок к эмоциональной лабильности, неуравновешенности» тревожности. Эти черты усиливаются при росте показателя от 0 до 24. Средней считается оценка в 12 баллов.

Шкала L, кроме оценки достоверности полученных данных, является существенным личностным показателем. При повышении ее значения она выявляет у обследуемых склонность "подделывать хорошую реакцию", выглядеть "положительным" человеком.

Методика РГ-16 Кеттела (Kettel, 1955) определяет личностные особенности человека по следующим 16 факторам:


А – замкнутость – открытость

В – неинтеллектуальность – интеллектуальность

С – эмоциональная неустойчивость – эмоциональный реализм

Е – подчиненность – доминантность

F – самообладание – беспечность

С – беспринципность – моральная устойчивость

Н – робость – смелость

I – мужественность – женственность

L – доверчивость – подозрительность

М – практичность – мечтательность

N – прямолинейность – хитрость

O – спокойная адекватность – чувство вины

Q1 – консерватизм – радикализм

Q2 – рациональная конформность – нонконформизм

Q3 – недисциплинированность – самодисциплина

Q4 – расслабленность – напряженность

Оценка достоверности результатов исследования оценивается по шкале МД (адекватность самооценки – неадекватность самооценки)

Необходимо отметить, что название шкал и факторов носят чисто условный характер и не обязательно обозначают те отрицательные или положительные характеристики, которые читаются в значении слов.

Методика ВСП Ассаджоли относится к разряду прожективных тестов. Процесс исследования заключается в следующем. Обследуемый закрывает глаза и старается образно представить предметы, явления или ситуации, которые описывает ему экспериментатор. По деталям этих представлений можно оценить некоторые психологические характеристики:

1. Психический комфорт или дискомфорт, состояние психического здоровья;

2. Отражение психической энергии, наличие и степень осознания личностных проблем,

3. Наличие сексуальных конфликтов, проблем;

4. Уровень притязания, стремление к достижению;

5. Степень аффективного напряжения;

6. Раскрытие скрытых подсознательных мотивов;

7. Адекватность самовосприятия;

8. Взаимоотношения с родителями;

9. Представление "Я"-идеала;

10. Раскрытие поведенческих тенденций.

2. Исследование АЯ

2.1. Описание случая АЯ, сделанное со слов Светланы С.

Светлана С. родилась nnn. Первый ребенок в семье (всего детей двое). Беременность и роды у ее матери проходили нормально без патологии. Мать NNС и отец ХХС. – рабочие. Взаимоотношения в семье, по их словам, хорошие.

Ранее случая АЯ Светлана перенесла некоторые заболевания: в 7 лет – аппендицит» была проведена аппендоэктомия. По мнению родителей, операция была неудачной и вызвала следующее заболевание – аллергический миокардит. По поводу этого заболевания до сих пор состоит на учете у кардиолога, освобождена от физкультуры. В 4 классе (10–11 лет) была произведена также тонзилоэктомия (удаление гланд).

Семья С. проживает на восьмом (последнем) этажа дома в новом микрорайоне. Из окна комнаты Светланы, из которой она наблюдала АЯ, видны: кольцевая дорога, колхозное поле и далее в 800 м (приблизительно) от дома – лес. Окна комнаты выходят на северо-восток, 45° по азимуту.

Светлана в беседе с нами излагала историю с АЯ следующим образом. Накануне вечером в одну из сред сентября 1984 г. она поздно задержалась на улице с подругами и вернулась домой около 23 часов. Помнит, что этот вечер был солнечным, стояла хорошая погода. Но, когда стемнело, небо покрылось какой-то пеленой (не тучами) и звезд не было видно. Вскоре после возвращения домой легла спать. Сон у нее был, как обычно, крепким, без сновидений. Но вдруг она проснулась, переход в сознание был резким "как будто и не спала". Рядом с ее постелью на табурете стояли часы и она отметила время – 3 часа ночи. Светлана полежала некоторое время в кровати, потом решила выйти в туалет. Когда она подошла к двери, сзади от окна возникла вспышка света, которая осветила противоположную от окна стену, у которой она стояла (схему комнаты смотри в приложении 1). Она медленно повернулась к окну (сделала более длинный разворот налево) и увидела за окном, по ее словам., над лесом, три овальных пятна салатового цвета (см. Приложение 2). Их угловые размеры по меньшему вертикальному диаметру около 2° (около 2 см на расстоянии 56 см – вытянутая рука).

Светлане казалось, что эти овальные объекты висели над лесом, т.к. виднелась его кромка.

Через некоторое время пятна начали дрожать, от них как будто что-то отделилось и в комнате оказались три «пришельца» в образе людей салатового цвета. Они были прозрачны» через них были видны предметы в комнате» но внутренние органы не были видны. Место их положения в комнате отмечено в приложении 1 и 3. Светлана видела только верхнюю часть этих «пришельцев» ноги не были видны. Пол их было трудно определить, но, скорее всего, по ее словам, это были мужчины. Внешность одного из них она запомнила (позднее она до него дотрагивалась). У него было круглое лицо, расширенное в области скул и сужающееся в маленький острый подбородок, большие продолговатые глаза, маленький нос, маленький рот, гладко зачесанные назад волосы» вроде бы на пробор. Из предложенных Светлане нескольких рисунков лиц, сделанных по описанию, она выбрала наиболее похожий (приложение 4).

Страха Светлана не испытала, других чувств также не было. Помнит» что ей задали вопрос, верит ли она в пришельцев из другого мира. Вопрос так звучал примерно, она его скорее поняла, т.к. пришельцы ничего не произносили, движения губ и лица не было видно. Из их движений она отметила только моргание глаз. Она каким-то образом» скорее всего тоже мысленно, ответила, что верит. После этого она также каким-то непонятным образом передвинулась к ним ближе примерно на 1 метр вперед (приложение I). Рука без ее желания сама поднялась и легла на нижнюю часть левого плеча инопланетянина чуть выше локтевого сустава. После этого она ничего не помнит. Очнулась в другом конце комнаты в полулежачем положении, облокотившись локтем о низкую батарею (приложение I). При этом Светлана ощущала очень сильную тупую боль в двух точках лба, снаружи от лобных бугров (см. рисунок). Попыталась встать, но не смогла – кружилась голова, чувствовала себя плохо. Ползком добралась до кровати, легла в постель и через некоторое время уснула.

Места, где испытала боль Светлана С.
Места, где испытала боль Светлана С.
 

Утром у Светланы кружилась голова, ее подташнивало, дрожали руки. По ее мнению, мать ей утром говорила, что она ночью разговаривала, однако потом мать отказалась от своих слов и утверждала, что ночью ничего не слышала.

На второй день Светлана также вернулась домой поздно около 23 часов. Небо было также темное, как бы затянутое пеленой, без звезд. Проснулась ночью в то же время – в 3 часа. В окно видела темное без звезд небо. Почувствовала страх. С улицы начал доноситься неприятный, как бы "режущий воздух" звук. Вдруг во всем теле возникла сильная резкая боль. Потом тело дернулось и боль отпустила, но появились те же, что и накануне, резкие болезненные толчки на лбу. Через некоторое время Светлана уснула. Утром также болела голова, подташнивало.

На третью ночь она также проснулась в 3 часа ночи. «Снова с ощущением как будто не спала, просто открыла глаза». Снова отметила в окне черное без звезд небо. Полежала 10 минут, ожидая чего-нибудь, и уснула. Утром также чувствовала головную боль. Эта головная боль держалась около одной недели. До описанного случая и в последующем подобные болезненные симптомы у нее не наблюдались.

После описанных событий Светлана отметила у себя некоторые изменения:

1. У нее улучшилась память, быстрее стала запоминать стихи, большие стихотворения запоминает за 2-3 прочтения.

2. Стала спать без подушки и одеяла и на твердой постели. Когда прохладно в комнате укрывается только простыней. Первое время спала только на спине. Сейчас – на спине или на боку.

3. Отмечает странную особенность сна. Ощущает, что не спит, но может видеть сновидения. Сновидения черно-белые, не отличаются какими-либо особенностями, "просто о чем я думаю, то и снится". Первое время могла 2–3 суток обходиться без сна, обычно накануне выходных: пятница, суббота, воскресенье. Раньше сон был крепким, без сновидений.

4. Стала вставать без будильника в любое нужное время.

5. Полюбила холод. В любую породу стала спать с открытой форточкой. Около года не могла есть горячую пищу, только холодную.

6. Полюбила сладкую пищу. Раньше не любила конфеты.

7. Через некоторое время после случая АЯ (примерно через 10 месяцев) отметила в себе способность "усыплять" своих друзей. Если она в разговоре с кем-то пристально смотрела не него, этот человек (обычно подружка или кто-то из сверстников) засыпал. Эту способность, по ее словам, даже демонстрировала специально по просьбе друзей. Однако через некоторое время эта способность начала слабеть ("я смотрю на него, он вроде засыпает, а потом снова просыпается"), а потом исчезла.

8. По словам Светланы, появилась способность предчувствовать некоторые события, относящиеся к ней. Обычно предчувствует или хорошие события, или плохие.

9. Примерно через год после случая АЯ стала писать стихи. До этого случая помнит два случая написания стихов: в первом классе, и позднее совместно с братом. Стихи в основном пишет о природе и о любви.

10. После перенесенного миокардита была освобождена от физкультуры. Однако после случая АЯ почувствовала возможность переносить физические нагрузки.

11. После случая АЯ отметила, что по-разному видит двумя глазами. Причем, более яркие цветоощущения в правом глазу.

Сравнение текста письма Светланы С. и ее рассказа указывает на два противоречия. Во-первых, в письме отмечается, что она видела за окном "два зеленоватых овала". При разговоре с нами она утверждала, что было три овальных салатовых объекта. Возможно, это связано с ошибкой памяти, ведь с момента АЯ прошло уже три года.

Во-вторых, исходя из письменного сообщения, пришельцы находились у окна: «Я стояла у двери и вдруг очутилась с ними у окна». В настоящее время она указала место их нахождения в отдалении от окна (см. Приложение I). В данном случае, вероятно, имела место неспособность Светланы правильно выражать свои мысли письменно. Она в настоящее время объяснила, что просто передвинулась в сторону окна.

2.2. Анализ объективных данных в момент АЯ

По описанию погоды в дни, связанные с АЯ, была установлена его предположительная дата. Светлана С. помнит, что это событие произошло с сентябре со среды на четверг, что накануне вечером (в среду) и в последующие вечера (в четверг – точно и, вроде бы, в пятницу) погода была хорошая» солнечная, но после захода солнца на небе появилась какая-то пелена (не облака), через которую не было видно звезд. Светлана также утверждает, что это не начало учебного года, т.е. не первые дни сентября.

Ниже приводятся данные состояния облачности во все среды, четверги и пятницы сентября 1984 г. с интервалом в 6 часов.

 

3:00

 9:00

15:00

21:00

5.09

0/0

2/0

1/1

0/0

6.09

0/0

0/0

3/3

10/10

7.09

10/10

0/0

0/0

0/0

12.09

10/10

10/10

6/6

4/4

13.09

10/10

10/10

10/10

10/6

14.09

10/6

10/10

9/9

0/0

19.09

10/10

9/9

8/8

10/10

20.09

0/0

10/0

10/0

2/0

21.09

0/0

9/4

9/5

9/0

26.09

10/0

10/10

9/9

3/0

27.09

0/0

9/5

10/2

7/0

28.09

10/0

9/6

10/10

8/0

В данной таблице числитель каждого показателя означает состояние верхней облачности, знаменатель – нижней. Чем выше их значение, тем плотнее облачность. При наличии несплошной верхней облачности и при отсутствии или минимуме нижней, погода может восприниматься как солнечная, но на небе при этом наблюдается "дымка", через которую солнечный свет проникает, свет звезд – нет. Вероятно, это и есть та самая "пелена", которая, по словам Светланы, затянула небо накануне случая АЯ (в среду вечером) и на следующий день (в четверг вечером).

По нашему мнению, основанном на данных рассуждениях, наиболее вероятностная дата наблюдения АЯ – 3:00 27 сентября 1984 г.

По данным Плещиницкой геофизической обсерватории, расположенной под Минском [4] этот день приходится на период протекания большой геомагнитной бури, начало которой 22 сентября в 1700 мирового времени и конец – 28 сентября 7:00 мир. вр. Амплитуды за время бури: Д - 208 гамм, Н - 251 гамм, Z - 134 гамм. Активные периоды этой бури по мировому времени: с 11:00 23.09 по 3:00 24.09; с 15:оо 24.09 по 17:оо 24.09; с 13:00 25.09 по 23:оо 25.09.

В этот же период наблюдалось также сильное возмущение земных токов с 22.09 18:00 до 28.09 05:00. Амплитуды возмущений: СЮ -146,4, ВЗ - 119,9. Активные периоды: с 14:оо 23.09 по 01:оо 24.09; с 17:00 25.09 пo 21:00 25.09.

Таким образом, случай АЯ, происшедший со В Светланой С. произошел в момент спада большой геомагнитной бури и сильных возмущений земных токов.

Особых явлений вариаций земных томов в день АЯ и в ближайшие дни не наблюдалось [4].

Динамика среднечасовых значений магнитного склонения (Д), горизонтальной (Н) и вертикальной (Z) составляющих и солнечной активности (К-характеристика) в дни, связанные с АЯ и описанные Светланой, отражена в приложении 8.

Анализ кривых показывает, что наблюдение АЯ (3:00 27.09.84 или 23:00 26.09.84 - по мировому времени) происходило в период после повышения К-характеристики солнечной активности и резких изменений и роста Д, Н и Z , т.е. в это время наблюдался спад этих показателей.

Однако подобного рода динамика наблюдается и в 3:00 29.09.84 и в 23:00 28.09.84 по мировому времени) - на третью, описанную в отчете Светланы, ночь, когда она не отметила у себя никаких ощущений. Правда, показатели Д, Н и Z в это время являются не очень выраженными.

Во время наблюдения АЯ по данным Белорусского гидрометцентра в г. Минске 27.09.84 в 3:00 температура воздуха составляла +4,6°С, среднесуточная температура в этот день - +8,05°, максимальный ее показатель - +11,4°, минимальный - +4,6°.

Атмосферное давление в этот час составляло 962,2 мб, среднесуточный его показатель - 982,35 мб, максимальный показатель в этот день - 982,6 мб, минимальный - 982,2 мб.

Содержание кислорода в этот час - 285,7 г/м3, среднесуточное содержание - 280,85 г/м3, максимальное содержание - 285,7 г/м3, минимальное - 276,2 г/ м3.

Абсолютная влажность в этот час - 8,2 мб, среднесуточная - 9,825 мб. Относительная влажность в 3:00 – 97%, среднесуточный показатель – 94,0%.

Ветер в это время был слабый восточный (1 в).

Таким образом эти данные показывают, что в момент наблюдения АЯ атмосферные показатели были близки к среднесуточным и в тот момент не было их резких изменений.

Однако анализ этих показателей за весь период суток 26.09–27.09 показывает, что в день наблюдения АЯ отмечался незначительный рост атмосферного давления, при этом понижалась температура по сравнению с предыдущими сутками и увеличивалось содержание кислорода. Опенка этой динамики в отношении воздействия на человека показывает, что, по данным В. Ф. Овчаровой [5], в этот день отмечался не сильно выраженный спастический эффект атмосферы. У людей с метеопатической реакцией эта динамика атмосферных факторов может вызвать ухудшение состояния здоровья.

В момент наблюдения АЯ луна была в начальной фазе первой четверти и находилась вне поля зрения Светланы (видимость из окна на северо-восток). Так как небо в это время было чистое, безоблачное (облачность 0/0), но возможна слабая освещенность лунным светом каких-нибудь объектов, возможно, даже облаков, а также леса.

2.3. Психологическое исследование Светланы С.

По данным методики Айзенка, показатель экстраверсии – интроверсии (Е) у Светланы составляет в момент исследования 11 баллов, нейротизма (N) – 10 баллов, «лжи» (L) – 5 баллов (протокол ответов в приложении 5). Показатели Е и N находятся в пределах средних величин и нельзя указать на выраженность этих черт у обследуемой. Можно только отметить, что на момент исследования она в несколько большей степени была склонна реагировать интровертированным образом и у нее отмечалась слабо выраженная тревога. Показатель L («лжи») несколько повышен, что указывает на ее попытку представлять себя при тестировании в несколько лучшем свете, положительным и ответственным человеком. Однако в той ситуации, в какой находилась она, когда никто не верил ее рассказам о «контакте» и смеялись над ней, эта ее реакция кажется вполне обоснованной. Данные исследования по методике PГ-16 Кеттела (форма С) у Светланы следующие: Мd = 6, А = 6, В = 7, С - 6, E -7, F = 6, G 7, Н = 10, J = 9, L= 6, М -8, N = 7, O = 5, Q1, Q2- 4, Q3 - 4, Q4 = 2. Протокол ответов в приложении 6. К сожалению, мы не имеем средних данных по факторам этой методики для лиц возраста Светланы. Мы имели возможность сравнить ее показатели со средними данными выборки взрослых людей. Согласно анализа сравнения величина большинства показателей этой методики у Светланы находятся в пределах отклонения средних величин. Несколько завышены у нее оценки по факторам В (уровень интеллекта), Н (робость – смелость) и снижены по факторам Q2 (конформность – нонконформизм), Qз (низкий самоконтроль Я-концепции – высокий, самоконтроль Я-концепции), Q4 (низкое рабочее напряжение – высокое рабочее напряжение). Интерпретация этих выделяющихся факторов указывает на высокий уровень интеллекта, на способность быстро схватывать новые идеи, быстро обучаться. У Светланы, по данным тестирования, имеется склонность к риску, она способна иметь дело с незнакомыми вещами, обстоятельствами. Она несколько конформна, зависима от группы, ориентируется на социальное одобрение. Одновременно с этим снижется самоконтроль. Несколько капризна, не всегда может сдержать себя, проконтролировать свои чувства и эмоции. В момент тестирования у Светланы был снижен энергетический потенциал, был низкий рабочий тонус.

Согласно данным методики ВСП Ассаджоли (протокол ответов в приложении 7) у Светланы С. отмечаются хорошие показатели общего психического состояния. Имеют место некоторые личностные конфликты и беспокойства, которые хорошо ею осознаются и не несут патологической окраски. Уровень притязания не высокий. Аффективного напряжения нет. Не агрессивна, спокойна, доброжелательна. Не отмечается отклонений во взаимоотношениях с родителями. Имеет место несколько преувеличенное внимание к своей внешности и внешней обстановке вокруг себя, что, впрочем, естественно для девушки ее возраста.

Некоторые моменты в ее вызванных представлениях можно интерпретировать как сопротивление на раскрытие подсознательной информации. Так, в представлении отражения луны в воде, при помощи которого, по мнению автора теста Ассаджоли, можно раскрыть глубинные подсознательные тенденции, Светлана представила образ, что она сама шевелит воду рукой, при этом, естественно, никакого отражения в воде нет. (Такое представление этого образа является единственным в нашей практике обследования около 100 лиц). При представлении рисунка в незнакомой старинной книге, в котором могут проявиться значимые для обследуемого картины, никаких образов у Светланы не возникло. Это можно интерпретировать как «вытеснение», «блокаду» бессознательного.

Правда, в другом представлении – «выход неизвестного существа из пещеры», при анализе которого можно выявить скрытые стороны психики, она создала облегченный образ собственной собаки. Это можно интерпретировать как наличие дружественной не опасной для нее информации в подсознании.

Интересные, на наш взгляд, данные выявляются при анализе образа «идеального Я», который задается представлением женщины (для мужчин – мужчины), не знакомой обследуемой. Детали внешности, представленной Светланой, совпадают с деталями внешности одного из «инопланетян», запомнившихся ей. Это «маленький нос», «большие глаза», «широкий лоб», острый подбородок», «гладко зачесанные волосы».

Необходимо отметить, что большая часть этих характерных элементов лица имеется у самой Светланы. У нее слегка выраженные монголоидные черты (у ее отца эти черты более выразительны), широкий лоб, расширенной в скулах лицо, миндалевидной формы глаза, маленький вздернутый нос, лицо сужается книзу в острый подбородок. У нее характерная расположение радужки, она находится в центре глаза, а не приподнята кверху, как у большинства людей. Такую же форму глаз имеет и «инопланетянин», из представленных Светлане рисунков глав, она выбрала именно такую.

Несовпадение внешности Светланы с деталями облика «инопланетянина» и «незнакомой женщины» только в прическе, Светлана всегда носила челку и не зачесывала гладко волосы.

3. Обсуждение результатов

Анализ тех изменений, которые произошли со Светланой С. после случая АЯ, показывает, что не все из них могут быть связаны с феноменом. Они могут отражать возрастные изменения и личностную перестройку в период «переходного возраста». Возраст Светланы в момент АЯ был тринадцать с половиной лет. К возрастным изменениям можно было бы отнести улучшение памяти и потребность писать стихи. Также нельзя сказать с уверенностью, что различие в цветоощущениях обеих глаз связано с описываемыми событиями. Оно могло иметь место и раньше, но не замечалось. С другой стороны, в момент АЯ была сильная головная боль, в тот момент могли произойти органические изменения в зрительном анализаторе.

Остальные изменения также можно было бы отнести к возрастной перестройке. Однако качество этих проявлений, их редкость указывает на их связь с таким же редким случаем АЯ:

1. У Светланы возникла потребность спать на твердой постели на спине и без подушки и одеяла в прохладной комнате. Необходимо отметить, что это одна из техник тех, кто занимается йогой и методами психической саморегуляции. Мы уточнили у Светланы, приходилось ли ей когда-либо читать или слышать о подобном способе сна и отдыха. Она ответила отрицательно. Она просто почувствовала потребность в этом. Это было ее внутреннее побуждение.

2. Качество сна, которое по описанию напоминает те состояния, которые достигаются при аутогенной тренировке, медитации и которые по определению разных авторов, имеют названия: «аутогенное состояние», «третье состояние сознания», «гипнотический сон», «измененное состояние сознания», «медитативное состояние».

Данное состояние является промежуточным между сном и бодрствованием (В. В. Налимов, 1978; В. С. Лобзин, М. М. Решетников, 1986; Tebecis, 1977; Schapiro, Giber, 1978).

Мы считаем довольно значимым то обстоятельство, что Светлана смогла дать интересное объяснение этого феномена: «я думаю, что это не люди, это какие-то разумные существа, которые способны перевоплощаться в различные фигуры... и разговаривают они, наверное, чувствами». Мы уточняли у Светланы, приходилось ли ей где-нибудь читать об этом, но она утверждала, что это ее собственное мнение. Таким образом, внешность «инопланетян», описанных Светланой, можно считать условной. С другой стороны, этот облик связан с субъективным представлением Светланы об идеальной внешности. Наши исследования указали на сходство в описании лица «пришельца», образа «идеального-Я» (незнакомая женщина в тесте Ассаджоли), а также внешности самой Светланы. Сходство тест-образа и внешности Светланы, по нашему мнению, можно объяснить просто. Девочки ее возраста, у которых отсутствуют невротические проявления в виде комплекса неполноценности, уделяют много внимания своей внешности и идеализируют ее.

Способность к гипнотическому воздействию на окружающих (способность усыплять друзей) и способность предчувствовать события не могли быть проверены и поэтому не являются достаточно убедительными. Однако достойно внимания то, что Светлана стала обращать внимание на психологические стороны своей внутренней жизни и свое личностное воздействие на окружающих.

Обращает на себя внимание тот факт, что наблюдение АЯ происходило в момент значимых для организма геофизических и метеорологических изменений. Светлана в детстве перенесла тяжелое заболевание – миокардит. В связи с этим необходимо отметить, что у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень часто встречается метеозависимость или метеопатическая реакция, т.е. ухудшение состояния организма при некоторых эффектах атмосферы, а также в я период геомагнитных бурь. Эти два фактора наблюдались в момент АЯ – слабый спастический эффект атмосферы, а также период спада сильной геомагнитной бури.

Таким образом, при анализе случая АЯ, происшедшем со Светланой С., мы ориентируемся на следующие факты:

1. Искренность ее сообщения у нас не вызвала сомнения. Это подтвердили и родители Светланы, которые в первые дни после АЯ отметили ее настойчивость в утверждении реальности «контакта».

2. В момент АЯ организм Светланы находился в состоянии стресса, связанным с «переходным возрастом», а также с неблагоприятными природными воздействиями.

3. АЯ связано с периодом сна – специфическим состоянием организма и психики человека.

4. После АЯ произошла резкая личностная и поведенческая перестройка Светланы. Она происходила на фоне естественных природно-возрастных изменений и была слишком необычна по форме («контакт») и редка по содержанию («йогическое» состояние и поведение).

5. Содержание полученной информации является вытесненным и неосознаваемым Светланой, т.е. заблокированным. Его можно определить только по той информационной перестройке, которую сама Светлана определяет как внутреннее побуждение и потребность – «просто так захотелось сделать». В механизм блокады, похоже, входит ее собственное нежелание раскрываться (образ «отражение луны в воде» в тесте ВСП).

6. Информация «дружественна» и не опасна для Светланы (представление «пещеры» в тесте ВСП).

7. Внешность «инопланетян» является условной. Это мнение самой Светланы (по-видимому это также входит в содержание полученной информации), а также данные психологического исследования. Облик «пришельца» обусловлен представлением Светланы об идеальной внешности.

8. АЯ связано с тремя овальными «светящимися салатовым светом, объектами, наблюдаемыми перед «контактом». Не исключено, однако, сто они являются, освещенными молодым месяцем, облаками.

По нашему мнению, природа описанного явления связана с преобразованием и перестройкой психики человека и «закладкой» новой для него информации. Эта перестройка происходит на фоне наиболее выраженной чувствительности организма к информационным воздействиям (состояние сна, неблагоприятные природные факторы, переходный возрастной период. В анализируемом случае АЯ наблюдается как бы встречный информационный процесс. В формировании внешнего облика наблюдаемого объекта участвует информационное содержание сознания самой Светланы, но при этом происходит и ее информационное перерождение.

Мы полагаем, что в описанном случае имело место АЯ, но несколько своеобразного характера. Скорее всего, это была галлюцинация, но не патологического характера. Она, возможно, является причиной системного воздействия на психику девочки как внутренних соматических изменений, так и внешних, значимых для организма, изменений внешней среды. Вероятен и целенаправленный источник определенной информации, которую Светлана смогла «усвоить» благодаря неустойчивому в данный момент состоянию организма.

На основании наших исследований мы не можем достаточно уверенно утверждать, что «контакт» имел внеземную природу. Как мы уже утверждали, форма АЯ частично обусловлена сознанием Светланы, поэтому инопланетный характер контакта может также определяться ее личностной установкой. Не исключено, что данное АЯ может быть обусловлено «земными» причинами. Опыт нашей работы показывает, что подобного рода «контакты» иногда обуславливались психологическими механизмами взаимодействия людей.

Наши исследования, связанные е анализом случаев АЯ, но, к сожалению, немногочисленные, дают основания полагать, что АЯ, светящиеся салатовым или сине-зеленым светом, имеют способность воздействовать на психику человека.

Выводы

В случае «контакта», описанном Светланой С. имело место системное воздействие нескольких внутренних (организменных и психологических) и внешних природных факторов. В том случае, если мы принимаем реальность «контакта» (инопланетного или земного), то напрашивается вывод, что для «материализации» информационного сообщения индуктор приобрел ферму наиболее значимую, приятную и понятную для перципиента, т.е. был использован его же информационный запас.

Механизм целенаправленного воздействия, если он имел место, нам не известен.

Приложение1.
Схема комнаты Светланы С. и расположение ее и «инопланетян» во время контакта.
Схема комнаты Светланы С. и расположение ее и «инопланетян» во время контакта.
 

Приложение 2.

А. Расположение овалов салатового цвета за окном комнаты с точки их наблюдения Светланой С.
А. Расположение овалов салатового цвета за окном комнаты с точки их наблюдения Светланой С.
 
Б. Вид из окна комнаты Светланы С.
Б. Вид из окна комнаты Светланы С.
 

Приложение 3.

Расположение «инопланетян» в комнате с точки первоначального их наблюдения Светланой С.
Расположение «инопланетян» в комнате с точки первоначального их наблюдения Светланой С.
 

Приложение 4.

Набор рисунков лиц «инопланетянина», сделанных по описанию Светланой С. В квадрате – выбор Светланы С.
Набор рисунков лиц «инопланетянина», сделанных по описанию Светланой С. В квадрате – выбор Светланы С.
 

Приложение 5.

Регистрация ответов Светланы С. на вопросы теста Айзенка (форма В)
Регистрация ответов Светланы С. на вопросы теста Айзенка (форма В)
 

Приложение 6.

Регистрация ответов Светланы С. на вопросы теста PГ-16 (форма С) от 11.09.1987.
Регистрация ответов Светланы С. на вопросы теста PГ-16 (форма С) от 11.09.1987.
 

Приложение 7.

Протокол регистрации ответов Светланы С. на тест вызванной символической проекции (ВОЛ) Ассаджоли.

ЛУГ. Трава сочная, высокая (около 1 м), без цветов, темного цвета.

Вода. Горная речка, текущая по камням, ширина около 3 м, вода прозрачная, переправу на противоположный берег не представила.

Машина. БелАЗ, в машину села, водителя не представила.

Гора. Невысокий холм высотой с 5-этажный дом, скалистый, поднялась наверх легко, подъем представила. Сверху увидела лес, наверху паслись овцы, рядом возвышалась еще одна гора.

Вулкан. Потухший.

Пещера. Из пещеры вышла ее собственная собака.

Корова и бык. Бык черный, корова белая. Оба с длинными рогами. Стояли к ней боком.

Дев. Играющая львица. Лежала на песке.

Отражение луны в воде. Не видела отражение, так как сама рукой шевелила воду.

Дом. Сельский дом с красивой старинной обстановкой.

Книга. Рисунок в книге не представила.

Женщина. Улыбающаяся. Ей около 30 лет. У нее широкий лоб, маленький носик, острый подбородок, большие глаза, гладко зачесанные волосы. Представила ее в профиле. Она, вероятно, дворянка, по характеру - пустая. В чем одета – не отметила.

Приложение 8

Динамика геомагнитных показателей в дни, ближайшие с наблюдением АЯ.
Динамика геомагнитных показателей в дни, ближайшие с наблюдением АЯ.
 

Литература

1. Блейхер B. M., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. Киев: Здоров’я, 1966. 280 с.

2. Лобзин B. C., Решетников М. М. Аутогенная тренировка. М.: Медицина, 1986. 280 с.

3. Налимов В. В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 1978. 82 с.

4. Обзор состояния электромагнитного поля Земли за 1964 год. Минск, 1965.

5. Овчарова В. Ф. Методика прогнозирования метеопатических реакций, обусловленных термическим дискомфортом и метеопатическими эффектами атмосферы (синдромо-метеорологический прогноз): Методические рекомендации. М., 1962. 28 с.

6. Cattel R. B., Blewett D. K., Beloff T. R. Am. J. hum. Genet. 1955.V.7. P. 122–146.

7. Tebecis A. K. On how little is known about altered states of consciousness // Jap. J. psyohosom. med. 1977. V.17. N4. P. 256–263.

8. Shapiro B.H., Giber D. Meditation and psychotherapevtic effects: Self-regulation strategy and altered state of consciousness. Arch. gen. psychiat. 1978. V. 35. №3. P. 294–302.Источники:

  • Новікаў Д. Іншапланецяне // Крыніца. 1990. № 1. С. 32
  • Новікаў Д. Іншапланецяне. Загадкавае. Неверагоднае. Фантастычнае? // Звязда. Мінск, 1990. 18 верасня (№ 214).
  • Агеенкова Е. НЛО – это не что иное, как… // Навіны беларуская акадэміі. 1990. 21 верасня. С. 6; 28 верасня, С. 5.


24.12.2009
 
 
Легенда о «ледяном корабле»
Курьезы 1
Легенда о «ледяном корабле»
Чуть ли не во всех книгах о тайнах и опасностях моря можно встретить историю про обледеневшее судно с мертвым экипажем, годами, а то и десятилетиями блуждающее среди айсбергов. Оно, как хамелеон, меняет название и место, где его встретили, но история о нем в общих чертах остается прежней. В одних версиях легенды корабль – плавающая развалина с трупами, в других – что-то вроде полярного Летучего Голландца, который преследует живых и предвещает страшные бури.
Эра прорывов: пионеры забытой науки
Мероприятия 394
Эра прорывов: пионеры забытой науки
После двухлетнего перерыва, 24 ноября 2023 года в Музее Русского Искусства (он же Музей Императора Николая II) состоялась Необъяснимая встреча №17. С докладом выступила Людмила Борисовна Болдырева – кандидат технических наук, доцент ГУУ, преподаватель, автор множества научных публикаций и книг.