1990, 14 июля, Минск, ААЯ

Однако, наверное, НЛО самых уникальных и невероятных форм видели минчане, проживающие в районе улицы Калиновского, белорусской столицы, вечером 14 июля 1990 года. Вот, что рассказывает об этом необычном явлении одна из его свидетелей, старший преподаватель Белгосуниверситета имени В. И. Ленина Г. Кожушкова:

«Была половина восьмого вечера. Я подошла к окну и на западном краю неба увидела «столб», который напоминал радугу, только строго вертикальную, как бы «отрезанную» с двух сторон. Основными цветами объекта были оранжевый и желтый.

Вскоре внизу, под столбом, начали появляться серебристые сверкающие «картинки». Различной конфигурации и очертаний. Они постоянно перевоплощались, «таяли», возникали вновь. Однако несколько объектов были строго зафиксированы. Среди них особенно поразила фигура женщины в длинном хитоне со складками. Отчетливо были видны черты лица, молодого, красивого, одухотворенного. Если бы над ее головой присутствовал нимб, можно было бы подумать, что это картина какого-нибудь знаменитого художника эпохи Возрождения. Слева от женщины находилось что-то вроде серого шатра или вигвама ...

Вместе с сыном Анатолием мы выбежали на улицу. Там уже собралась толпа.

Солнце, несмотря на вечернее время, ослепляло. Под ним, как мираж, - три озера с яркими бликами на воде. Левее радужного «столба» я увидела еще один - такой же. Между ними неожиданно появился большой голубой шар абсолютно правильной формы. Как будто школьный глобус с размытыми очертаниями материков. Вскоре из него возник еще один - чуть меньше, желтого цвета. С этого объекта в свою очередь медленно «выплыл» оранжевый ромб с двумя «лепестками» в верхней части, который почти полностью его «закрыл».

Потом все начало исчезать, словно растворяться. Сначала «рисунки», потом - шары. Стал блекнуть, словно затухать, правый «столб». В это время около левого появились пять черных дугообразных полос. Они словно потянулись к противоположному объекту и исчезли в нем. Сразу же возле правого «столба» засияли пять серебристых волнообразных линий, и тоже «растворились».

«Столбы» же держались в небе еще минут двадцать. Потом исчезли и они.

У меня лихорадочно билось сердце, бросало в дрожь. Взглянула на часы. «Чудо» продолжался около 40 минут».

Добавлю: и, по моему мнению, у этой истории могло быть продолжение. Дело в том, что в ту ночь в разных районах Минска сотни очевидцев видели огненно-красный шар, размером с полную луну, который в течение 30 минут трансформировался в «восьмерку», полосу, треугольник.

Первое, что я сделал, получив эту информацию, - связался со специалистами-метеорологами: возможно, «чудо» связан с некими атмосферными явлениями? Те без колебаний ответили: «Нет».

***

Аднак, напэўна, НЛА самых унікальных форм і неверагодных форм бачылі мінчане, якія жывуць ў раёне вуліцы Каліноўскага беларускай сталіцы, вечарам 14 ліпеня 1990 года. Вось, што расказвае пра тую незвычайную з’яву адна з яе сведак, старшы выкладчык Белдзяржуніверсітэта імя У.І. Леніна Г. Кажушкова:

“Была палова восьмай вечара. Я падышла да акна і на заходнім краі неба ўбачыла “слуп”, які нагадваў вясёлку, толькі строга вертыкальную, як бы “адрэзаную” з двух бакоў. Асноўнымі колерамі аб’екта былі аранжавы і жоўты.

Неўзабаве ўнізе, пад слупам, пачалі з’яўляцца серабрыстыя ззяючыя “малюнкі”. Рознай канфігурацыі і абрысаў. Яны пастаянна пераўтвараліся, “раставалі”, узнікалі зноў. Аднак некалькі аб’ектаў былі строга зафіксаваны. Сярод іх асабліва ўразіла фігура жан-чыны ў доўгім хітоне са складкамі. Выразна былі відаць рысы твару, маладога, прыгожага, адухоўленага. Калі б над яе галавой прысутнічаў німб, можна было б падумаць, што гэта карціна якога-небудзь славутага мастака эпохі Адраджэння. Злева ад жанчыны знаходзі-лася нешта накшталт шэрага шатра або вігвама...

Разам з сынам Анатолем мы выбеглі на вуліцу. Там ужо сабраўся натоўп.

Сонца, нягледзячы на вячэрні час, асляпляла. Пад ім, як міраж, - тры возеры з яркімі блікамі на вадзе. Лявей вясёлкавага “слупа” я убачыла яшчэ адзін – гэткі ж. Паміж імі нечакана з’явіўся вялікі блакітны шар абсалютна правільнай формы. Бы школьны глобус з размытымі абрысамі мацерыкоў. Неўзабаве з яго ўзнік яшчэ адзін – крыху меньшы, жоўтага колеру. З гэтага аб’екта ў сваю чаргу паволі “выплыў” аранжавы ромб з двума “пялёсткамі” у верхняй частцы, які амаль цалкам яго “закрыў”.

Потым ўсё пачало знікаць, быццам растварацца. Спачатку “малюнкі”, потым – шары. Стаў блякнуць, нібы згасаць, правы “слуп”. У гэты час каля левага з’явіліся пяць чорных дугападобных палос. Яны нібы пацягнуліся да процілеглага аб’екта і зніклі ў ім. Адразу ж каля правага “слупа” заззялі пяць серабрыстых хвалепадобных ліній, што неўзабаве таксама “растварыліся”.

“Слупы” ж трымаліся ў небе яшчэ мінут дваццаць. Потым зніклі і яны.

У мяне ліхаманкава білася сэрца, кідала ў дрыжыкі. Глянула на гадзіннік. “Цуд” працягваўся каля 40 мінут”.

Дадам: і, на маю думку, меў працяг. Справа ў тым, што ў тую ноч у розных раёнах Мінска сотні відавочцаў бачылі вогненна-чырвоны шар памерам ў поўны месяц, які на працягу 30 мінут трансфармаваўся ў “васьмёрку”, паласу, трохвугольнік.

Першае, што я зрабіў, атрымаўшы гэтую інфармацыю, - звязаўся са спецыялістамі-метэаролагамі: магчыма, “цуд” звязаны з нейкімі атмасфернымі з’явамі? Тыя без ваганняў адказалі: “Не”.

***

14 июня [Здесь месяц указан как июнь, а не июль - Уфоком] 1990 г., Минск. Преподаватель Белгосуниверситета Г. Кожушкова. Половина восьмого вечера. Солнце, несмотря на вечернее время, ослепляло. Под ним, будто мираж, - три озера с яркими бликами" (№ 12-90 ежемесячника "НЛО", Минск). Думается, что минский феномен и "объекты", наблюдавшиеся в западной части неба в Могилевской области, имеют общее происхождение, хотя расстояние до Минска около 250 км!?

Источники:

  • Новиков Д. Инопланетяне. Загадочное. Невероятное. Фантастическое? // Звезда. Минск, 1990. 13, 14 сентября (№ № 210-211). Перевод И. Приставко.
  • Новікаў Д. Іншапланецяне. Загадкавае. Неверагоднае. Фантастычнае? // Звязда. Мінск, 1990. 13, 14 верасня (№№ 210-211).
  • Могилев встречает НЛО / Сост. В.Л. Малышев; Могилевское общество биоэнергоинформатики. Вып. 1. Могилев, 1991. С. 13.


16.11.2011
 
 
Легендарные змеи Америки
Криптозоология 12
Легендарные змеи Америки
Животный мир любых стран может преподнести немало сюрпризов. Американские зоологи до сих пор не могут разобраться с необычными змеями. Их видели тысячи людей в течение четырех веков, но эти рептилии так и не получили научного признания.
Нашествие "оживших шлангов"
Курьезы 13
Нашествие "оживших шлангов"
Лето 1955 года в Соединенных Штатах выдалось жарким и засушливым. Садоводы каждый день поливали растения, чтобы они не высохли. Но вскоре известия о сюрпризах погоды сошли с первых страниц газет. Их вытеснили репортажи о взбесившихся шлангах.