1990, 14 июля, Минск, ААЯ

Однако, наверное, НЛО самых уникальных и невероятных форм видели минчане, проживающие в районе улицы Калиновского, белорусской столицы, вечером 14 июля 1990 года. Вот, что рассказывает об этом необычном явлении одна из его свидетелей, старший преподаватель Белгосуниверситета имени В. И. Ленина Г. Кожушкова:

«Была половина восьмого вечера. Я подошла к окну и на западном краю неба увидела «столб», который напоминал радугу, только строго вертикальную, как бы «отрезанную» с двух сторон. Основными цветами объекта были оранжевый и желтый.

Вскоре внизу, под столбом, начали появляться серебристые сверкающие «картинки». Различной конфигурации и очертаний. Они постоянно перевоплощались, «таяли», возникали вновь. Однако несколько объектов были строго зафиксированы. Среди них особенно поразила фигура женщины в длинном хитоне со складками. Отчетливо были видны черты лица, молодого, красивого, одухотворенного. Если бы над ее головой присутствовал нимб, можно было бы подумать, что это картина какого-нибудь знаменитого художника эпохи Возрождения. Слева от женщины находилось что-то вроде серого шатра или вигвама ...

Вместе с сыном Анатолием мы выбежали на улицу. Там уже собралась толпа.

Солнце, несмотря на вечернее время, ослепляло. Под ним, как мираж, - три озера с яркими бликами на воде. Левее радужного «столба» я увидела еще один - такой же. Между ними неожиданно появился большой голубой шар абсолютно правильной формы. Как будто школьный глобус с размытыми очертаниями материков. Вскоре из него возник еще один - чуть меньше, желтого цвета. С этого объекта в свою очередь медленно «выплыл» оранжевый ромб с двумя «лепестками» в верхней части, который почти полностью его «закрыл».

Потом все начало исчезать, словно растворяться. Сначала «рисунки», потом - шары. Стал блекнуть, словно затухать, правый «столб». В это время около левого появились пять черных дугообразных полос. Они словно потянулись к противоположному объекту и исчезли в нем. Сразу же возле правого «столба» засияли пять серебристых волнообразных линий, и тоже «растворились».

«Столбы» же держались в небе еще минут двадцать. Потом исчезли и они.

У меня лихорадочно билось сердце, бросало в дрожь. Взглянула на часы. «Чудо» продолжался около 40 минут».

Добавлю: и, по моему мнению, у этой истории могло быть продолжение. Дело в том, что в ту ночь в разных районах Минска сотни очевидцев видели огненно-красный шар, размером с полную луну, который в течение 30 минут трансформировался в «восьмерку», полосу, треугольник.

Первое, что я сделал, получив эту информацию, - связался со специалистами-метеорологами: возможно, «чудо» связан с некими атмосферными явлениями? Те без колебаний ответили: «Нет».

***

Аднак, напэўна, НЛА самых унікальных форм і неверагодных форм бачылі мінчане, якія жывуць ў раёне вуліцы Каліноўскага беларускай сталіцы, вечарам 14 ліпеня 1990 года. Вось, што расказвае пра тую незвычайную з’яву адна з яе сведак, старшы выкладчык Белдзяржуніверсітэта імя У.І. Леніна Г. Кажушкова:

“Была палова восьмай вечара. Я падышла да акна і на заходнім краі неба ўбачыла “слуп”, які нагадваў вясёлку, толькі строга вертыкальную, як бы “адрэзаную” з двух бакоў. Асноўнымі колерамі аб’екта былі аранжавы і жоўты.

Неўзабаве ўнізе, пад слупам, пачалі з’яўляцца серабрыстыя ззяючыя “малюнкі”. Рознай канфігурацыі і абрысаў. Яны пастаянна пераўтвараліся, “раставалі”, узнікалі зноў. Аднак некалькі аб’ектаў былі строга зафіксаваны. Сярод іх асабліва ўразіла фігура жан-чыны ў доўгім хітоне са складкамі. Выразна былі відаць рысы твару, маладога, прыгожага, адухоўленага. Калі б над яе галавой прысутнічаў німб, можна было б падумаць, што гэта карціна якога-небудзь славутага мастака эпохі Адраджэння. Злева ад жанчыны знаходзі-лася нешта накшталт шэрага шатра або вігвама...

Разам з сынам Анатолем мы выбеглі на вуліцу. Там ужо сабраўся натоўп.

Сонца, нягледзячы на вячэрні час, асляпляла. Пад ім, як міраж, - тры возеры з яркімі блікамі на вадзе. Лявей вясёлкавага “слупа” я убачыла яшчэ адзін – гэткі ж. Паміж імі нечакана з’явіўся вялікі блакітны шар абсалютна правільнай формы. Бы школьны глобус з размытымі абрысамі мацерыкоў. Неўзабаве з яго ўзнік яшчэ адзін – крыху меньшы, жоўтага колеру. З гэтага аб’екта ў сваю чаргу паволі “выплыў” аранжавы ромб з двума “пялёсткамі” у верхняй частцы, які амаль цалкам яго “закрыў”.

Потым ўсё пачало знікаць, быццам растварацца. Спачатку “малюнкі”, потым – шары. Стаў блякнуць, нібы згасаць, правы “слуп”. У гэты час каля левага з’явіліся пяць чорных дугападобных палос. Яны нібы пацягнуліся да процілеглага аб’екта і зніклі ў ім. Адразу ж каля правага “слупа” заззялі пяць серабрыстых хвалепадобных ліній, што неўзабаве таксама “растварыліся”.

“Слупы” ж трымаліся ў небе яшчэ мінут дваццаць. Потым зніклі і яны.

У мяне ліхаманкава білася сэрца, кідала ў дрыжыкі. Глянула на гадзіннік. “Цуд” працягваўся каля 40 мінут”.

Дадам: і, на маю думку, меў працяг. Справа ў тым, што ў тую ноч у розных раёнах Мінска сотні відавочцаў бачылі вогненна-чырвоны шар памерам ў поўны месяц, які на працягу 30 мінут трансфармаваўся ў “васьмёрку”, паласу, трохвугольнік.

Першае, што я зрабіў, атрымаўшы гэтую інфармацыю, - звязаўся са спецыялістамі-метэаролагамі: магчыма, “цуд” звязаны з нейкімі атмасфернымі з’явамі? Тыя без ваганняў адказалі: “Не”.

***

14 июня [Здесь месяц указан как июнь, а не июль - Уфоком] 1990 г., Минск. Преподаватель Белгосуниверситета Г. Кожушкова. Половина восьмого вечера. Солнце, несмотря на вечернее время, ослепляло. Под ним, будто мираж, - три озера с яркими бликами" (№ 12-90 ежемесячника "НЛО", Минск). Думается, что минский феномен и "объекты", наблюдавшиеся в западной части неба в Могилевской области, имеют общее происхождение, хотя расстояние до Минска около 250 км!?Источники:

  • Новиков Д. Инопланетяне. Загадочное. Невероятное. Фантастическое? // Звезда. Минск, 1990. 13, 14 сентября (№ № 210-211). Перевод И. Приставко.
  • Новікаў Д. Іншапланецяне. Загадкавае. Неверагоднае. Фантастычнае? // Звязда. Мінск, 1990. 13, 14 верасня (№№ 210-211).
  • Могилев встречает НЛО / Сост. В.Л. Малышев; Могилевское общество биоэнергоинформатики. Вып. 1. Могилев, 1991. С. 13.


16.11.2011
 
 
Легенда о «ледяном корабле»
Курьезы 1
Легенда о «ледяном корабле»
Чуть ли не во всех книгах о тайнах и опасностях моря можно встретить историю про обледеневшее судно с мертвым экипажем, годами, а то и десятилетиями блуждающее среди айсбергов. Оно, как хамелеон, меняет название и место, где его встретили, но история о нем в общих чертах остается прежней. В одних версиях легенды корабль – плавающая развалина с трупами, в других – что-то вроде полярного Летучего Голландца, который преследует живых и предвещает страшные бури.
Эра прорывов: пионеры забытой науки
Мероприятия 392
Эра прорывов: пионеры забытой науки
После двухлетнего перерыва, 24 ноября 2023 года в Музее Русского Искусства (он же Музей Императора Николая II) состоялась Необъяснимая встреча №17. С докладом выступила Людмила Борисовна Болдырева – кандидат технических наук, доцент ГУУ, преподаватель, автор множества научных публикаций и книг.