Суеверия и предрассудки белорусов-полешуков

 
Название: Суеверия и предрассудки белорусов-полешуков
Автор(ы): Сержпутоўскі А.К.
Год издания: 2009
Язык: Белорусский
Аннотация: Книга представляет собой наиболее полный среди существующих сбор фольклорных материалов, записанных на Белорусском Полесье в конце XIX - начале XX вв. известным ученым-фольклористом, этнографом и литератором А.К. Сержпутовским. Они дают яркое представление о мировоззрении белорусов-полешуков, позволяют проследить за тем, какое влияние оказывало и оказывает белорусское народное творчество на развитие славянской фольклористики.
Вых. данные: Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў. Мн.: Выш. шк., 2009. 478 с.
Оглавление: Святлом даўніны сагрэты
Прадмова
Ад аўтара
Частка I. ПРЫРОДА
1. Свет і яго з’явы. Аткуль свет пайшоў
2. Расліна
3. Жыўёло
Частка II. ЧАЛАВЕК
1. Чалавек і яго жыццё
2. Усялякія людзі на свеце
Частка III. ЗАНЯЦЦЯ
1. Гадоўля жыўёла
2. Земляробство, ці гаспадарка
3. Рамесніцтво
4. Яда й піццё
5. Падарожнасць
6. Адзежа
7. Будаўніцтво
Частка IV. ЗВЫЧАЙ
1. Установы на працягу году
2. Установы грамадзянства
3. Парады й перасцярогі
4. Чараватасць
5. Раджанне
6. Хрысціны
7. Гадоўля дзяцей
8. Гадоўля падшпаркаў і іх жытка
9. Жыццё моладзі
10. Гадання маладосці
11. Сватанне
12. Вяселле
13. Лекі ўсялякіх хвароб
14. Смерць, хаванне й памінкі
Частка V. ВЕРА
1. Бог й святыя
2. Духі ліхія
3. Людзі-духі
4. Баячныя пачверы
5. Істоты ў постаці людзей
6. Хваробы ў постаці людзей
Палескія казачнікі
Літаратура
Пылится: Штаб УК