Культавыя i гiстарычныя валуны Беларусi

 
Название: Культавыя i гiстарычныя валуны Беларусi
Автор(ы): Карабанаў А. К
Год издания: 2011
Язык: Белорусский
Аннотация: Монография посвящена актуальной проблеме выявления на территории Беларуси валунов – объектов языческих культов, с которыми связаны легенды, предания, различные исторические свидетельства. Приведены описания более чем 360 таких объектов, выявленных на территории нашей страны, дана их геологическая характеристика. Предназначена для специалистов в сфере природопользования, историков, фольклористов, культурологов, а также для широкого круга читателей.
Вых. данные: Культавыя i гiстарычныя валуны Беларусi / А. К. Карабанаў [i iнш.] ; Нац. Акад. Навук Беларусi , Iнстытут прыродакарыстання. – Мiнск : Беларус. навука, 2011. – 235 с.
Оглавление: Уводзіны
Раздзел 1. Вандроўныя камяні
1.1. Ледвавіковыя прышэльцы
1.2. Памеры, форма і склад валуноў
1.3. Парк камянёў – валунная карта
Раздзел 2. Камяні-следвавікі
2.1. Адбіткі "слядоў"
2.2. Паданні пра сляды Божай Маці (Багародзіцы)
2.3. Сляды біблейскіх персанажаў
2.4. Сляды жывел і міфалагічных герояў
2.5. Некаторыя дадзеныя этнаграфіі і фальклору
Раздел 3. Валуны – акамянелыя істоты
3.1. Акамянелыя дзяўчаты і жанчыны
3.2. Акаменелыя мужчыны, сем’і, паселішчы
3.3. Вяселлі, што акамянелі
3.4. Пакараныя за працу на свята
3.5. Сувязь камянёў з жывеламі і птушкамі
Раздзел 4. Камяні-краўцы
4.1. Камяні-краўцы
4.2. Камяні-шаўцы
4.3. Акно ў камяні. Сувязь з хтанічнай сферай
Раздзел 5. Чортавы камяні
5.1. Чорт і певень
5.2. Чэрці-майстры (краўцы, шаўцы)
5.3. Сляды Чорта
5.4. Чортавы дзеянні
5.5. Хтанічнае боства
Раздзел 6. Валуны са штучнымі паглыбленнямі
6.1. Камяні з талеркападобнымі паглыбленнямі
6.2. Камяні з паглыбленнямі авальнай у плане формы
6.3. Валуны з выемкамі у выглядзе чашы
6.4. Камяні з своеасаблівымі выемкамі розных форм
6.5. Дадзеныя археалогіі
Раздзел 7. Ямкавыя камяні
7.1. Камні з ямкамі (лункамі). Агульныя звесткі
7.2. Камяні з некалькімі ямкамі
7.3. Валуны з тыма і большай колькасцю ямак
7.4. Ямкі на камнях-следваіках і камянях з рознымі знакамі
7.5. Вынікі археалагічных раскопак і навуковых даследванняў
Раздзел 8. Валуны са знакамі, надпісамі, малюнкамі
8.1. Камяні з рознымі знакамі
8.2. Пісаныя камяні
8.3. Барысавы камяні
8.4. Валуны з малюнкамі
8.5. Надмагільныя камяні
Раздзел 9. Багацце назваў і паданняў
9.1. Колеравыя валуны
9.2. Паклонныя камяні і камяні-боствы
9.3. Цудадзейныя камяні і скарбнікі
9.4. Гістарычныя асобы ў назвах валуноў
9.5. Камяні, на якіх танчылі, якімі лекаваліся і г. д.
Раздзел 10. Камяні ў храмах
10.1. Ад камянёў на капішчах – да цудадзейных камянёў у хрысціянскіх храмах
10.2. Каменныя прастолы
10.3. Храмавыя следваікі
10.4. Камяні з надпісамі
10.5. Кропельніцы (крапельніцы, вадзяніцы)
Заключэнне
Літаратура
Дадатак 1. Адметныя ледавіковыя валуны Беларусі – геалагічныя помнікі прыроды
Дадатак 2. Месцазнаходжанне культавых камянёў, якія захваліся
Дадатак 3. Спіс існуючых культавых валуноў са штучнымі паглыбленнямі на тэрыторыі Беларусі
Геаграфічны паказальнік камянёў, згаданых у кнізе"
Пылится: Штаб УК