Беларусь в обрядах и сказках

 
Название: Беларусь в обрядах и сказках
Автор(ы): Шпилевский П. М.
Год издания: 2010
Язык: Белорусский
Аннотация: Труды Павла Шпилевского относятся к золотой сокровищнице белорусской этнографии, фольклора и краеведения. В представленной книге собран ряд его произведений, до селе бывших разбросанных по страницам российской периодики середины XIX века, в переводе на белорусский язык. В книге «Беларусь в обрядах и сказках» читатель найдет фрагменты из работ «Белорусские поверья», «Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических сказках», «Исследование о вовколаках» и других.
Вых. данные: Шпілеўскі П.М. Беларусь у абрадах і казках / Пер. з рус. А. Вашчанкі. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010. 304 с
Оглавление: Ад перакладчыка
Беларускія павер’і
. Чарадзейныя яблыкі
Народныя прыказкі з тлумачэннем іх значэння і паходжання
Беларусь у характарыстычных апісаннях і фантастычных павер’ях
. Беларускі кірмаш
. Калядныя павячоркі
. Вясельныя абрады сялян Магілёўскай і Мінскай губерняў
. Абрады сялян Віцебскай і Мінскай губерняў пры ўбоцы хлеба з палёў
. Юр’еў дзень
. Маладзіковая нядзеля
. Вясельныя абрады ў засцянкоўцаў Віцебскай губерні
. Ігрышчы
. Чары, замовы, прымхі, забабоны
. Радзіны і хрэсьбіны
. Пахаванне і памінкі
. Валачобнікі
Даследаванне аб ваўкалаках
Археалагічная знаходка
Мазыршчына
Заходнерускія нарысы
. Краснаслупскі камісар і мужык Аксён
. Дудар
. Пінчукі
Дзённік знаёмага чалавека
Каментарыі аўтара
Каментарыі перакладчыка
Рэкамендуемая літаратура па тэме
Працы П.М. Шпілеўскага
Пылится: Штаб УК